معرفی دانشکده

فيلم‌های معرفی دانشگاه:

معرفی دانشگاه شهید بهشتی
قسمت اول
معرفی دانشگاه شهید بهشتی
قسمت دوم
معرفی دانشگاه شهید بهشتی
قسمت سوم
معرفی دانشگاه شهید بهشتی
قسمت چهارم
معرفی دانشگاه شهید بهشتی
قسمت پنجم
معرفی دانشگاه شهید بهشتی
قسمت ششم
معرفی دانشگاه شهید بهشتی
قسمت هفتم

فيلم‌های معرفی دانشکده:

تيزر معرفی دانشکده مديريت و حسابداری
معرفی دانشکده مديريت و حسابداری قسمت اول
معرفی دانشکده مديريت و حسابداری قسمت دوم
معرفی دانشکده مديريت و حسابداری قسمت سوم