چشم‌انداز مدیریت مالی

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری
مدير مسئول: دکتر بهروز دری نوکورانی
سردبير: دکتر محمد‌اسماعيل فدائی‌نژاد
دبير تخصصی: دکتر محمد اصوليان
مدير اجرایی: مسلم نيلچی

دکتر غلامحسين اسدی (دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر علي ثقفی (دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر رضا راعی (استاد دانشگاه تهران)
دکترسيد‌جلال صادقی شريف (دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر محمد عرب‌مازار يزدی (دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر محمد‌اسماعيل فدائی‌نژاد (دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر محمد نمازی (دانشگاه شيراز)
دکتر ايرج نوروش (دانشگاه تهران)

مقاله‌های ارسال شده به اين نشريه پس از داوری تخصصی و درصورت تاييد هيات تحريريه، به چاپ می‌رسند. از پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به سامانه نشريه، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوين مقاله تنظيم و ارسال نمايند.
به اين ترتيب مراجعه حضوری و يا تماس تلفنی لزومی نخواهد داشت و کليه ارتباطات با نويسندگان و داوران محترم از طريق سامانه نشريه انجام خواهد گرفت.


     مخاطبین نشریه:

 • 1- پژوهشگران دانشگاهی در رشته‌های مرتبط
 • 2- مديران نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام

اهداف نشريه:

 • انتشار يافت‌های حاصل از پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌های مرتبط با مديريت مالی به‌منظور توسعه نظريه‌های فعلی و ساخت نظريه‌های جديد
 • کمک به تحليل علمی مسائل مرتبط با مديريت مالی و ارائه راهکارهای عملی برای آن‌ها
 • ايجاد ارتباط بين پژوهشگران حوزه مالی و جهت‌دهی به پژوهش‌های اين حوزه


محور‌های تحت پوشش نشريه:

 • بازار سرمايه
 • مديريت مالی بنگاه‌های اقتصادی
 • مالی رفتاری
 • فيزيک مالی
 • مالی محاسباتی
 • مديريت سرمايه‌گذاری و ريسک
 • نظام‌های اطلاعاتی مالی
Journal of Financial Management Perspective - JFMP
اطلاعات تماس:
financial.management[at]sbu.ac.ir
وب‌سایت نشریه
تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری، دفتر گروه نشریه چشم‌انداز مديريت، کد پستی 1983963113