نشریه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری
سردبير: دکتر بهمن حاجی‌پور
مدير مسئول: دکتر سيد‌محمود حسينی کشکوئيه
دبیر تخصصی: دکتر شهربانو یدالهی
مدیر اجرايی: دکتر فاطمه سجادیان
اعضای هيات تحريريه به ترتيب الفبا:

دکتر اسداله کرد‌ناييچ (استاد دانشگاه تربيت مدرس)
کتر محمدرضا حميدی‌زاده (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر شهريار عزيزی (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر محمد‌علی بابايی (دانشيار دانشگاه الزهرا)
دکتر سيد‌حميد خداداد حسينی (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)
دکتر طهمورث حسن‌قلی‌پور (دانشيار دانشگاه تهران)
دکتر عباسعلی حاجی کريمی (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر بهرام رنجبريان (استاد دانشگاه اصفهان)

مقاله‌های ارسال شده به اين نشريه پس از داوری تخصصی و در صورت تاييد هيات تحريريه، به چاپ می‌رسند. از پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به سامانه نشريه، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوين مقاله تنظيم و ارسال نمايند. به اين ترتيب مراجعه حضوری و يا تماس تلفنی با دفتر نشريه لزومی نخواهد داشت و کليه ارتباطات با نويسندگان و داوران محترم از طريق سامانه نشريه انجام خواهد گرفت.

اهداف نشريه:

 • انتشار يافته‌های حاصل از پژوهش‌های اصيل در حوزه‌های مرتبط با مديريت بازرگانی
 • کمک به مساله‌يابی و تحليل علمی مسائل و مشکلات صنعت و ارائه راهکار‌های عملی
 • ارتقای سطح دانش صاحب‌نظران، کارشناسان، و مديران، طرح مسائل علمی نو و گسترش مرز‌های دانش در حوزه‌های مرتبط با مديريت بازرگانی
 • ايجاد ارتباط بين پژوهشگران حوزه مديريت بازرگانی و جهت‌دهی به پژوهش‌های اين حوزه


محور‌های تحت پوشش نشريه:

 • الف- بخش موضوعات و زمينه‌های مطالعاتی:
 • مديريت استراتژيک
 • رفتار مصرف‌کننده
 • برند‌سازی
 • بازاريابی عصبی
 • مباحث نوين بازاريابی
 • ب- استفاده از ابزارهای تحلیلی ذیل در موضوعات و زمینه‌های مطالعاتی مطرح شده در بخش ابزارهای تحلیل:
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری SEM
 • تحليل عاملی FA
 • تحليل همبستگی و رگرسيون
 • سناريو محوری
 • آزمايش پژوهشی
 • مدل‌سازی معادلات خطی
 • گراند تئوری براساس رويکردهای جديد
 • تحليل مضمون
 • مرور نظامند و فراترکيب
 • فراتحليل​​​
"Business Management Perspective"
نشریه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی
اطلاعات تماس:
JBMP [at] sbu.ac.ir
وب‌سایت نشریه