کرسی‌های نظریه‌پردازی

دانشکده مدیریت و حسابداری از برگزاری کرسی‌های نظريه‌پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه حمایت کرده و یکی از برگزارکنندگان این کرسی‌ها طبق دستورالعمل اعلامی دانشکاه مورخ 1399/12/5 است. نظر به اهمیت ارتقای گفتمان سازنده و نقد در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری، و معارف اسلامی، با هدف ایجاد رویه واحد در خصوص برگزاری، سازمان‌دهی و حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه، دستورالعملی در این خصوص تدوین شده و در تمامی واحدهای علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری، و معارف اسلامی در سطح دانشگاه اجرا می‌شود.
دانلودها:
دستورالعمل برگزاری و حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه شهید بهشتی (مصوب چهل و یکمین هیئت رئیسه مورخ 1399/12/5)