ارتباط با دانشکده

ریاست دانشکده: 29905230
ریاست دانشکده: 22431842
آموزش: 29905255
آموزش: 22431844
پژوهش: 22902264
مدیر اجرایی: 29905240
کتابخانه: 29902373
سایت کامپیوتر: 29902372
info.fma[at]mail.sbu.ac.ir
 تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
 کدپستی دانشگاه:1988396411