گروه مدیریت مالی و بیمه

رشته مدیریت مالی به لحاظ سابقه در دانشگاه‌های ايران از جمله دانشگاه شهيد بهشتی رشته نوينی محسوب می‌شود. عنوان رايج اين رشته در ايران برگردان نه چندان دقيقی از واژه "Finance" است که معادل دقيق آن رشته «مالی» است. سابقه اين رشته در سطح جهانی به دهه پنجاه ميلادی برمی‌گردد. به‌دليل پتانسيل‌های بالا، اين رشته از زمان شکل‌گيری تاکنون به‌لحاظ کمی و کيفی رشد قابل‌ توجهی داشته است. توسعه بازار‌های مالی (به‌ويژه بازار سرمايه) و نيز رشد توام با پيچيدگی و ظهور کسب و کارهای‌ نوين از عوامل اصلی توسعه اين رشته است که در شاخه‌هايی از جمله بازار‌های سرمايه، مالی و شرکتی، سرمايه‌گذاری و ريسک، حقوق مالی، مهندسی مالی و مالی رفتاری گسترش يافته است.

تربيت دانش‌آموختگانی که بتوانند پاسخگوی تقاضای رو به‌ تزايد خدمات مالی در بازار‌های سرمايه (با ابزار‌های متنوع و درحال توسعه) و نيز مديريت مالی بنگاه‌های اقتصادی (با کسب وکارهای ترکيبی، پيچيده و روبه رشد) باشند، ضرورت توسعه کمی و کيفی اين رشته را اجتناب ناپذير ساخته است. دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه شهيد بهشتی از نخستين دانشگاه‌هايی است که از سال 1381 ابتدا در مقطع کارشناسی‌ارشد و پس از آن در مقاطع دکتری و کارشناسی مبادرت به پذيرش دانشجو نموده و از جمله پيشگامان توسعه اين رشته‌ دانشگاهی در ايران محسوب می شود.

پیوندها:
گروه‌های آموزشی
اعضای هیات‌علمی گروه
اعضای هیات‌علمی بازنشسته گروه
تماس با کارشناس گروه: 
خانم معصومه دولتی
29905235
m-dolati[at]mail.sbu.ac.ir