رشته مدیریت مالی به لحاظ سابقه در دانشگاه هاي ايران از جمله دانشگاه شهيد بهشتي رشته نويني محسوب مي شود. عنوان رايج اين رشته در ايران برگردان نه چندان دقيقي از واژه "Finance" است که معادل دقيق آن رشته "مالي "است. سابقه اين رشته در سطح جهاني به دهه پنجاه ميلادي برمي گردد. به دليل پتانسيل هاي بالا،اين رشته از زمان شکل گيري تاکنون به لحاظ کمي و کيفي رشد قابل توجهي داشته است. توسعه بازارهاي مالي(به ويژه بازار سرمايه) و نيز رشد توام با پيچيدگي و ظهور کسب و کارهاي نوين از عوامل اصلي توسعه اين رشته است که در شاخه هايي از جمله بازار هاي سرمايه، مالي شرکتي، سرمايه گذاري و ريسک، حقوق مالي، مهندسي مالي و مالي رفتاري گسترش يافته است.

​​​​​​​تربيت دانش آموختگاني که بتوانند پاسخگوي تقاضاي رو به تزايد خدمات مالي در بازارهاي سرمايه(با ابزارهاي متنوع و درحال توسعه)و نيز مديريت مالي بنگاه هاي اقتصادي(با کسب وکارهاي ترکيبي، پيچيده و روبه رشد) باشند،ضرورت توسعه کمي و کيفي اين رشته را اجتناب ناپذير ساخته است.دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي از نخستين دانشگاه هايي است که از سال 1381 ابتدا در مقطع کارشناسي ارشد و پس از آن در مقاطع دکتري و کارشناسي مبادرت به پذيرش دانشجو نموده و از جمله پيشگامان توسعه اين رشته دانشگاهي در ايران محسوب مي شود.

آقای دکتر محمد اصوليان 

استاديار  گروه مديريت مالي و بيمه دانشکده مدیریت و حسابداري

​​​​​​​تحصیلات : دکتری مديريت مالي

email:m_osoolian@sbu.ac.ir

 تلفن : 29905236

 

رديف ​​​​​​​ نام و نام خانوادگي عکس مرتبه علمي شماره تماس دانشگاه ايميل
1 احمد بدري

​​​​​​​

دانشيار 29905227 a_badri@sbu.ac.ir
2 مريم دولو

دانشيار 29905252 m_davallou@sbu.ac.ir
3 سيد جلال صادقي شريف

استاديار 29905211 j_sadeghisharif@sbu.ac.ir
4 محمد حسن نژاد

استاديار 29905212 m_hasannezhad@sbu.ac.ir
5 محمد اصوليان

​​​​​​​

استاديار 29905224 m_osoolian@sbu.ac.ir

 

رديف نام نام خانوادگي رتبه ایمیل عکس
1  محمد اسماعیل فدائي نژاد  دانشیار m-fadaei@sbu.ac.ir

2 پريوش زاهدي تهراني

3 علي جهانخاني ​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​​

4 محمد حسن اردبيلي
​سرکار خانم معصومه دولتی

کارشناس گروه مدیریت مالی وبیمه
​​​​​​​
   m-dolati@mail.sbu.ac.ir
​​​​​​​

   تلفن تماس: 29905235


​​​​​​​
 

دانشکده مديريت و حسابداري

 

  • عنوان پايان نامه :
  • استاد راهنما:
  • استاد مشاور:
  • پژوهشگر ارشد:
  • تاريخ دفاع :    ساعت :