رشته مدیریت مالی به لحاظ سابقه در دانشگاه‌های ايران از جمله دانشگاه شهيد بهشتی رشته نوينی محسوب می‌شود. عنوان رايج اين رشته در ايران برگردان نه چندان دقيقی از واژه "Finance" است که معادل دقيق آن رشته "مالی"است. سابقه اين رشته در سطح جهانی به دهه پنجاه ميلادی برمی‌گردد. به‌دليل پتانسيل‌های بالا، اين رشته از زمان شکل‌گيری تاکنون به‌لحاظ کمی و کيفی رشد قابل‌توجهی داشته است. توسعه بازار‌های مالی(به ويژه بازار سرمايه) و نيز رشد توام با پيچيدگی و ظهور کسب و کارهای‌نوين از عوامل اصلی توسعه اين رشته است که در شاخه‌هايی از جمله بازار‌های سرمايه، مالی شرکتی، سرمايه‌گذاری و ريسک، حقوق مالی، مهندسی مالی و مالی رفتاری گسترش يافته است.

تربيت دانش‌آموختگانی که بتوانند پاسخگوی تقاضای رو به‌تزايد خدمات مالی در بازار‌های سرمايه (با ابزار‌های متنوع و درحال توسعه) و نيز مديريت مالی بنگاه‌های اقتصادی (با کسب وکارهای ترکيبی، پيچيده و روبه رشد) باشند، ضرورت توسعه کمي و کيفی اين رشته را اجتناب ناپذير ساخته است. دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه شهيد بهشتی از نخستين دانشگاه‌هايی است که از سال 1381 ابتدا در مقطع کارشناسی‌ارشد و پس از آن در مقاطع دکتری و کارشناسی مبادرت به پذيرش دانشجو نموده و از جمله پيشگامان توسعه اين رشته‌دانشگاهی در ايران محسوب می شود.

آقای دکتر محمد اصوليان 

استاديار  گروه مديريت مالی و بيمه دانشکده مدیریت و حسابداری

تحصیلات : دکتری مديريت مالی

email:m_osoolian@sbu.ac.ir

 تلفن: 29905236

 

رديف نام و نام‌خانوادگی عکس مرتبه‌علمی شماره تماس دانشگاه ايميل
1 احمد بدری

​​​​​​​

دانشيار 29905227 a_badri@sbu.ac.ir
2 مريم دولو

دانشيار 29905252 m_davallou@sbu.ac.ir
3 سيد‌جلال صادقی شريف

استاديار 29905211 j_sadeghisharif@sbu.ac.ir
4 محمد حسن‌نژاد

استاديار 29905212 m_hasannezhad@sbu.ac.ir
5 محمد اصوليان

​​​​​​​

استاديار 29905224 m_osoolian@sbu.ac.ir

 

رديف نام نام‌خانوادگی رتبه ایمیل عکس
1  محمد‌اسماعیل فدائی‌نژاد  دانشیار m-fadaei@sbu.ac.ir

2 پريوش زاهدی تهرانی

3 علی جهانخانی

​​​​​​​

4 محمد‌حسن اردبيلی
​سرکار خانم معصومه دولتی

کارشناس گروه مدیریت مالی و بیمه
   m-dolati@mail.sbu.ac.ir
​​​​​​​

   تلفن تماس: 29905235

 

دانشکده مديريت و حسابداری

 

  • موضوع  پايان‌نامه:
  • استاد راهنما:
  • استاد مشاور:
  • نگارش:
  • تاريخ برگزاری دفاع:    ساعت: