کارشناسی

 

 دانشجویان دانشکده میتوانند پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس الکترونیکیpishnahadatvaenteghadat@yahoo.com ارسال نمایند.(ضمنا به انتقادات و پیشنهادات ارزنده جایزه داده خواهدشد

 دانشجویانی که تقاضای تجدیدنظر در نمره درسی خود را دارند علاوه برارسال ایمیل به استاد مربوطه میتوانند تقاضای خویش را به آموزش دانشکده از طریق آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

daneshkadehamozesh@yahoo.com