گروه حسابداری در سال تحصيلی 1355-1354 فعاليت خود را در چهار چوب دانشكده جامع انفورماتيك و آمار دانشگاه آغاز كرد. گروه حسابداری از سالهای آغازين دهه 1360 از مجموعه دانشكده انفورماتيك و آمار، منفك و وارد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتی شد. در سال تحصيلی 69-1368 دانشكده ای با نام علوم اداری شكل گرفت كه بعدها به دانشكده مديريت و حسابداری تغيير نام يافت.

از مهرماه 1370 دوره كارشناسی ارشد رشته حسابداری راه اندازی شده و تا كنون در 18 دوره اقدام به پذيرش دانشجو كرده است.

بسياری از فارغ التحصيلان دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد رشته حسابداری اين دانشگاه در مشاغل مهم دولتی و خصوصی مشغول فعاليت هستند و كارنامه ای درخشان از خدمات مرتبط با توانايی های اساسی اين رشته را به كشور ارائه كرده اند.

اساتيد دانشكده حسابداری و مديريت تحقيقات و آموزش هايی را در رابطه با پژوهش های مربوط به حسابداری در طيف گسترده ای مشتمل بر حسابداری مالی و مديريت، حسابرسی،‌سيستم های اطلاعاتی حسابداری را هدايت می نمايند.

امروز دانشگاه شهيد بهشتی افتخار دارد كه يكي از استوانه های آموزش حسابداری و از جمله با سابقه ترين دانشگاههای كشور در اين زمينه محسوب می شود ودارای سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

 

آقای دکتر محمد حسين صفرزاده بندري

استاديار  گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری

تحصیلات : دکتری حسابداری

email: m_safarzadeh@sbu.ac.ir

 تلفن : 29905236

 

 

رديف نام و نام خانوادگي عکس مرتبه علمي شماره تماس دانشگاه  ايميل
1 سيد حسين سجادي

استاد 29902324 h_sajadi@sbu.ac.ir
2 محمد عرب مازار يزدي

دانشيار 29905204 marabmazar@sbu.ac.ir
3 محمد حسين صفرزاده بندري

​​​​​​​

استاديار 29905203 m_safarzadeh@sbu.ac.ir
4 محمد قسيم عثماني

استاديار 29905248 m_osmani@sbu.ac.ir
5 وحيد منتي

استاديار 29902388 v_menati@sbu.ac.ir
6 حميده اثني عشري

​​​​​​​

استاديار 29905237 h_asnaashari@sbu.ac.ir

رديف نام نام خانوادگي رتبه ايميل عکس
1 غلامحسين اسدي دانشيار h-assadi@sbu.ac.ir

2 عباس هشي

3 علي اکبر اربابيان
5 علي قاسم زاده

سرکار خانم ثريا کريمي شاهوردي 

کارشناس گروه  حسابداری
​​​​​​​
 s-karimi@mail.sbu.ac.ir  
​​​​​​​

 تلفن تماس: 29902371

 

 

دانشکده مديريت و حسابداري

 

--

  • موضوع  پایان نامه: 
  • اساتید راهنما:   
  • استاد مشاور:   
  • نگارش :          
  • تاریخ برگزاری دفاع  ساعت :

 

​​​​​​​