رشته مدیریت مالی به لحاظ سابقه در دانشگاه های ايران از جمله دانشگاه شهيد بهشتی رشته نوينی محسوب مي شود. عنوان رايج اين رشته در ايران برگردان نه چندان دقيقي از واژه "Finance" است که معادل دقيق آن رشته "مالی "است. سابقه اين رشته در سطح جهانی به دهه پنجاه ميلادی برمی گردد. به دليل پتانسيل های بالا،اين رشته از زمان شکل گيری تاکنون به لحاظ کمی و کيفی رشد قابل توجهی داشته است. توسعه بازارهای مالی(به ويژه بازار سرمايه) و نيز رشد توام با پيچيدگی و ظهور کسب و کارهای نوين از عوامل اصلی توسعه اين رشته است که در شاخه هايی از جمله بازار هاي سرمايه، مالي شرکتی، سرمايه گذاری و ريسک، حقوق مالی، مهندسي مالی و مالي رفتاری گسترش يافته است.

​​​​​​​تربيت دانش آموختگانی که بتوانند پاسخگوی تقاضای رو به تزايد خدمات مالی در بازار‌های سرمايه(با ابزار‌هاي متنوع و درحال توسعه)و نيز مديريت مالي بنگاه‌های اقتصادی(با کسب وکارهای ترکيبی، پيچيده و روبه رشد) باشند،ضرورت توسعه کمي و کيفی اين رشته را اجتناب ناپذير ساخته است.دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتی از نخستين دانشگاه هايی است که از سال 1381 ابتدا در مقطع کارشناسی ارشد و پس از آن در مقاطع دکتری و کارشناسی مبادرت به پذيرش دانشجو نموده و از جمله پيشگامان توسعه اين رشته دانشگاهی در ايران محسوب می شود.

آقای دکتر محمد اصوليان 

استاديار  گروه مديريت مالي و بيمه دانشکده مدیریت و حسابداري

​​​​​​​تحصیلات : دکتری مديريت مالي

email:m_osoolian@sbu.ac.ir

 تلفن : 29905236

 

رديف ​​​​​​​ نام و نام خانوادگي عکس مرتبه علمي شماره تماس دانشگاه ايميل
1 احمد بدري

​​​​​​​

دانشيار 29905227 a_badri@sbu.ac.ir
2 مريم دولو

دانشيار 29905252 m_davallou@sbu.ac.ir
3 سيد جلال صادقي شريف

استاديار 29905211 j_sadeghisharif@sbu.ac.ir
4 محمد حسن نژاد

استاديار 29905212 m_hasannezhad@sbu.ac.ir
5 محمد اصوليان

​​​​​​​

استاديار 29905224 m_osoolian@sbu.ac.ir

 

رديف نام نام خانوادگي رتبه ایمیل عکس
1  محمد اسماعیل فدائي نژاد  دانشیار m-fadaei@sbu.ac.ir

2 پريوش زاهدي تهراني

3 علي جهانخاني ​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​​

4 محمد حسن اردبيلي
​سرکار خانم معصومه دولتی

کارشناس گروه مدیریت مالی وبیمه
​​​​​​​
   m-dolati@mail.sbu.ac.ir
​​​​​​​

   تلفن تماس: 29905235


​​​​​​​
 

دانشکده مديريت و حسابداري

 

  • موضوع  پايان نامه :
  • استاد راهنما:
  • استاد مشاور:
  • نگارش         :
  • تاريخ برگزاری دفاع :    ساعت :