​​​​​​​

 گروه مديريت بازرگانی دانشگاه شهيد بهشتی به عنوان قديمی‌ترين گروه علمی دانشکده مديريت و حسابداری همواره مورد توجه ويژه دانشجويان و استعداد‌هاي ممتاز بوده است. ماموريت آموزشی اصلی اين گروه آماده سازی و توانمندسازی علمی سرمايه های انسانی براي فعاليت در بخشهای مختلف اعم از کارشناسی و مديريتی و نيز مشاوره ای و پژوهش در انواع کسب وکارها در حوزه های مختلف اقتصادی و با تاکيد بر بخش خصوصی است.اين گروه در هرسه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا در رشته و گرايش های زير فعاليت دارد:

  • دکترای تخصصی مديريت بازرگانی و راهبردی دردو گرايش مديريت بازاريابی و مديريت سياست گذاری بازرگانی

  • ​​​​​​​کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی در گرايش های بازرگانی بين المللی، بازاريابی ، مديريت استراتژيک

  • ​​​​​​​کارشناسی ارشد مديريت کسب و کاردر گرايش های بازاريابی و استراتژی

  • کارشناسي ارشد کارآفرينی در گرايش کسب و کار جديد

  • ​​​​​​​کارشناسی مديريت بازرگانی

اعتبار علمي و خوشنامي دربازار کار مزيت رقابتی براي فارغ التحصيلان رشته های مرتبط با اين گروه ايجاد کرده  است. دانشجويان ممتاز در اين گروه امکان پذيرش و ادامه تحصيل در هردو مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصی در چارچوب قوانين و مقررات فراهم شده است.

آقای دکتر شهريار عزيزي

دانشيار گروه مدیریت بازرگانی  دانشکده مدیریت و حسابداری؛ 

email: s-azizi@sbu.ac.ir

تلفن : 29905244

رديف نام و نام خانوادگي عکس مرتبه علمي تلفن دانشگاه ايميل
1 محمد رضا حميدي زاده

 

استاد 29905222 m-hamidizadeh@sbu.ac.ir
2 غلامحسين خورشيدي

​​​​​​​

استاد 29905207 g-khorshidi@sbu.ac.ir
3 شهريارعزيزي

دانشيار 29902371 s-azizi@sbu.ac.ir
4 بهمن حاجي پور

دانشيار 29905245 b-hajipour@sbu.ac.ir
5 میثم شیر خدائی   دانشیار    
6 محمد خدابخش

استاديار 29905210 m_khodabakhshi@sbu.ac.ir
7 علي عبدالهي

استاديار 29905201 a_abdollahi@sbu.ac.ir
8 محمد جواد  نائيجي

استاديار 29905253 m_naeiji@sbu.ac.ir

 

​​​​​​​

رديف نام نام خانوادگي رتبه ايميل عکس
1 سيد محمود   حسيني دانشيار sm-hosseini@sbu.ac.ir
1 منيژه قره چه دانشيار m_gharache@sbu.ac.ir
2 عباسعلي حاج کريمي

​​​​​​​

3 نسرين جزني

4 هوشنگ اسداله
5 محمد اکبريان

​​​​​​​

6 محمدرضا شجاعي ​​​​​​​
7 ايرج هروي    

​​​

​سرکارخانم  ثریا کریمی  

کارشناس گروه مدیریت بازرگانی 

​​​​​​​s-karimi@mail.sbu.ac.ir   

تلفن تماس:  29902371

 

دانشکده مديريت و حسابداري

 

  • ​​​​​​​موضوع پایان نامه : 
  • استاد راهنما :    
  • استاد مشاور : 
  • نگارش         :  
  • تاريخ برگزاری دفاع  :   ساعت :