هسته پژوهشی    

​​​​​​​

ردیف

نام هستة پژوهشی

مدیر هسته

گزارش عملکرد

1

موقعیت‌یابی استراتژیك بنگاه های اقتصادی

محمدرضا حمیدی‌زاده

گزارش اول

2

مدیریت محصولات کلاس جهانی
"صنعت خودروسازی ایران"

حسن فارسیجانی