فراخوان‌‌ها

فراخوان استفاده از ظرفيت علمی دانشجويان دکترا برای انجام طرح‌های پژوهشی و راهبردی بانک سپه در قالب طرح کسر خدمت سربازی 1 (مرداد 1401)
فراخوان استفاده از ظرفيت علمی دانشجويان دکترا برای انجام طرح‌های پژوهشی و راهبردی بانک سپه در قالب طرح کسر خدمت سربازی 2
فراخوان همکاری در خصوص جذب نيروی امريه توسط سازمان بازرسی کل کشور (مرداد 1401)