آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی ویژه اعضای‌ هیات‌علمی

فرصت مطالعاتی و پسادکتری:

آیین‌نامه فرصت‌های مطالعاتی
شیوه نامه اجرائی آیین نامه دوره پسادکتری (فرادکتری) دانشگاه شهیدبهشتی

اعتبار ويژه:

راهنمای ثبت سند هزینه اعتبار ویژه
درخواست اعتبار ويژه و تسويه اعتبار ويژه
آیین نامه اعتبار ویژه اعضای هیات‌علمی

چاپ کتاب:

آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های مربوط به چاپ کتاب 

آيين‌نامه‌های هيات مميزه:

ارتقای مرتبه اعضای هيات‌علمی
ترفيع اعضای هيات‌علمی
جذب اعضای هيات‌علمی
تمديد قرارداد اعضای هيات‌علمی
تبديل وضعيت استخدامی اعضای هيات‌علمی
Responsive Image
اطلاعات تماس:
22902264
info.fma[at]mail.sbu.ac.ir