شورای آموزشی

ترکیب اعضای شورای آموزشی

   
 

 1- دکتر بهروز دری نوکورانی                            رئیس دانشکده

2- دکتر  طيبه اميرخاني                       معاون آموزشی ومديرگروه مديريت دولتي

3- دکتر سجاد  شکوهيار                               معاون پژوهشی

4- دکتر شهريار عزيزي                                 مدیرگروه بازرگانی

5- دکتر محمد عرب مازار یزدی                       مدیرگروه حسابداری

6- دکتر احمد بدري                                     مدیرگروه مالی وبیمه
​​​​​​​
​​​​​​​7- دکتر اکبر عالم تبريز                         مدير گروه صنعتي و فناوري اطلاعات

 

 ​​​​​​​