شورای تحصیلات تکمیلی

ترکیب اعضای شورای تحصیلات تکمیلی  

1- دکتر بهروز دری نوکورانی                       رئیس دانشکده

2- خانم دکتر اکرم هادیزاده                      نماینده گروه دولتی
 
3- دکتر سجاد شکوهيار                           معاون پژوهشی
 
4- دکتر بهمن حاجی پور                            معاون آموزشی
 
5- دکتر محمدرضا حمیدی زاده                   اعضای هیات علمی